תנאי השימוש באתר

האתר https://donation.machsomwatch.org/   להלן: "האתר") הינו אתר ברשת האינטרנט, לתשלום של דמי חבר/תרומות/מוצרים/אירועים בתשלום והינו בבעלותו של מחסום ווטש המופעל באמצעות קרן נשים לזכויות אדם (להלן: "הארגון").
תקנון זה נוקט לשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מכוון לכל מגדר באשר הוא.  מובהר כי האמור כל מי שגולש באתר ומשתתף בפעילות המוצעת באמצעות האתר מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון להלן ומסכים להוראותיו. עצם השימוש באתר ו/או פעילות בו ו/או צפייה בתכנים באתר, מהווה הסכמה מצדך: (1) לתנאי שימוש אלה והצהרה כי לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד הארגון, נושאי משרות בו ו/או כל מי מטעמו, למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבויות הארגון על פי תנאי השימוש; (2) למדיניות הפרטיות של הארגון, כמפורט באתר; הארגון שומר על זכותו לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי.
בשימושך באתר הנך מאשר בזאת כי הנך בעל כשרות משפטית להתקשר בהסכם זה ובגיל 18 לפחות.

 

כללי

האתר מספק שירות מקוון (line-On) ברשת האינטרנט .

האתר משמש כפלטפורמה באמצעותה יכול הארגון להציג מיזמים ואפשרויות לגיוס כספים באמצעות תרומות.

 

משתמש הקצה

 • משתמש הקצה הינו כל אדם שבוחר לעשות שימוש ו/או לבקר באתר, בין אם הוא תורם או מבקר באתר (להלן: "משתמש הקצה").
 • יובהר כי זכותו של משתמש הקצה לשימוש באתר הינה אישית ובלתי ניתנת להעברה לצד שלישי.
 • משתמש הקצה מכיר בכך שהשימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת הארגון וכי הארגון אינו ו/או לא יהיה אחראי לשיבושים ו/או אובדן מידע. כמו כן, ייתכן והאתר יהיה לא זמין מעת לעת מסיבות שונות, לרבות בשל תחזוקתו השוטפת ו/או בשל נסיבות התלויות ו/או בלתי תלויות בארגון. משתמש הקצה פוטר את הארגון מכל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שעלול להיגרם ו/או ייגרם לו עקב האמור לעיל.
 • הארגון רשאי להפסיק פרסומו של כל מידע ו/או שירות ו/או מוצר;   

 

רישום לאתר

 • בעת הרישום לאתר יהיה עליך להזין טופס רישום הכולל את הפרטים הבאים אודותיך: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, כתובת ופרטים נוספים.
 • בעת ביצוע התרומה לארגון יהיה עליך להזין פרטים נוספים הכוללים: טלפון, כתובת, מספר תעודת זהות ופרטי כרטיס אשראי.
 • על פי חוק אינך חייב למסור את הפרטים בטופס הרישום ומסירתם תלויה ברצונך בלבד.
 • בעצם הזנת הפרטים האמורים הנך מצהיר כי אלו הפרטים שלך וכי הם נכונים ובבעלותך. במידה והזמנה תבוצע ללא הפרטים המלאים שלך, הארגון יהיה רשאי לבטל את התרומה.
 • לארגון שמורה הזכות לבטל את תרומך מכל סיבה שהיא בכל עת ומבלי שתידרש לכל נימוק, לרבות בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים. הארגון יהיה רשאי לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו מארגון ו/או מי מטעמם עקב שיבוש הליכי התרומה באתר.
 • תנאי מוקדם לתוקף תרומתך הוא אישור חברת כרטיסי האשראי הן לעסקה והן לגבייה.

 

גיוס תרומות, קמפיינים ומיזמים באתר

 • הארגון יכול להעלות באתר עמוד אינטרנטי ו/או קמפיין במסגרתו הוא מציע לתומכים תרומה חד פעמית או מחזורית באמצעות מנוי חודשי. במסגרת העמוד ו/או הקמפיין מפרסם הארגון את המוצרים/השירותים/מיזמים המוצעים על ידו במסגרת העמוד ו/או הקמפיין ואת תנאי הקמפיין.
 • הארגון שומר לעצמו את הזכות לבטל קמפיין כלשהו ו/או תשורה ספציפית המוצעת בקמפיין ו/או באתר בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בין השאר, באם יתברר לו שחלה טעות אנוש או טעות טכנית בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכדומה. במקרה שכזה תישלח לתומכים הרלוונטיים הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרו בעת רישומם לאתר. הארגון לא ישא באחריות לקבלת הודעת הביטול בכתובת הדואר האלקטרוני, במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני שמסר משתמש הקצה בעת רישומו שגויה או במקרה של תקלה טכנית או בעיה אחרת.

 

תשלום

 • המחירים המוצגים בכל שיטות המכירה ו/או התרומה כוללים מע״מ על-פי הדין, אלא אם צוין אחרת במפורש.
 • תרומה שאושרה מהווה עסקה המחייבת בתשלום מלוא הסכום שהוצע בגינה על ידי הארגון.
 • חיוב הלקוח יתבצע על ידי חברת סליקה באינטרנט, וזאת באמצעות כרטיס אשראי מתאים שנמסר על ידי משתמש הקצה. בשורת החיוב יוצג השם "קרן נשים לזכויות אדם". במקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תבוטל תרומתך, באם יש תשורה במסגרת התרומה היא לא תסופק לך ותחויב בדמי ביטול כפי שמפורט בסעיף 6.6 לעיל. הארגון יוציא לך קבלה וחשבונית בגין כל עסקת חיוב.

 

ביטול עסקה על ידי משתמש הקצה

 • ביטול דמי חבר/תרומה/הזמנה במכירה כלשהי יעשה באמצעות פניה לכתובת הדוא"ל   [email protected]  ויכלול את פרטי המציע כולל מספר תעודת זהות ואת מלוא פרטי ההזמנה. ההזמנה תבוטל בהתאם לקבוע בחוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן).
 • לעניין דמי ביטול דמי חבר/תרומה, לאחר קבלת בקשת ביטול ההזמנה ואישור הבקשה כאמור, יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין התשורה בניכוי דמי ביטול בהתאם לעלות הביטול/זיכוי מול חברת האשראי.
 • לעניין דמי ביטול ההזמנה, בכפוף לכך שלא נעשה שימוש בתשורה ובכפוף ליתר התנאים המפורטים בתנאי שימוש אלו, לאחר קבלת בקשת ביטול ההזמנה ואישור הבקשה כאמור, יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין התשורה בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש"ח , לפי הנמוך; מובהר כי יחול חיוב מלא בגין המשלוח.

 

ביטול עסקה על ידי הארגון

 • הארגון ו/או כל מי מטעמו שומרים לעצמם את הזכות להפסיק בכל עת, וללא סיבה, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל תרומה (לפני או לאחר סגירתה), לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

  • אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
  • אם אירעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע הגשת הצעות למכירה מסוימת או לקבוצת מכירות.
  • במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת הארגון את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות מספקת בה.
  • במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר/השרות, בתנאי המכירה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים של משתמש הקצה, רשאי הארגון לבטל את הרכישה הספציפית.
  • בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתנאי שימוש אלו.
  • הארגון רשאי לבטל את הזמנת משתמש הקצה, אם ההזמנה בוצעה ללא פרטיו המלאים/המדויקים של משתמש הקצה.

 

כללי התנהגות למשתמש הקצה

 • האתר הינו קניינו הבלעדי של הארגון. כל פעילות באתר תהא בהתאם לתנאי השימוש ולמטרה חוקית בלבד.
 • משתמש הקצה לא ישנה כל חלק באתר ללא הסכמה מראש ובכתב של הארגון; לא ישלח כל חומר פרסומי (למעט חומר פרסומי שאושר מראש ובכתב על ידי הארגון), דואר זבל, מכתבי שרשרת וכדומה; לא יעלה לאתר תוכן המכיל וירוסים או כל קוד, תוכנה או קבצים בעלי פוטנציאל טכני פוגעני. הפרה של ההתחייבות כאמור תהיה על אחריותו הבלעדית של משתמש הקצה.
 • משתמש הקצה לא יפרסם או ישדר דרך האתר כל חומר, אשר מפר בכל דרך שהיא זכויותיהם של אחרים, לרבות זכויות קניין רוחני או מסחרי או כל חומר לא-חוקי, מאיים, פוגעני, מטעה, מעליב, משמיץ, דוחה, חודר/מפר פרטיות, וולגרי, גס, מגונה או באופן אחר מעורר התנגדות, מעודד התנהגות פלילית, מקים עוולה אזרחית, בניגוד לצו האוסר פרסומו ו/או שמפר בדרך אחרת כל חוק ו/או דין ו/או אשר מכיל דבר פרסום או שידול בקשר למוצרים או שירותים כלשהם, זאת ללא הסכמתו המפורשת של ארגון בכתב ומראש. הפרה של ההתחייבות כאמור תהיה על אחריותו הבלעדית של משתמש הקצה. 

 

תוכן משתמשי קצה וצדדים שלישיים

 • כל תוכן של משתמשי הקצה ו/או צד שלישי המופיע באתר, לרבות דעות, המלצות, עצות, הצהרות, שירותים וכן כל מידע אחר או תוכן אחר המבוטא או מונגש על ידי משתמשי הקצה ו/או צדדים שלישיים, לרבות על ידי ספקי תוכן או מידע וכן על ידי כל משתמש קצה (להלן: "תוכן צד שלישי"), נעשה על ידם ועל אחריותם הבלעדית ולא על ידי הארגון, ולארגון לא תהיה כל אחריות בקשר לכך. הארגון לא יהיה אחראי וכן לא יחויב בגין כל נזק ו/או הפסד שנגרמו בשל הסתמכות משתמש קצה על מידע שהושג דרך האתר. זוהי אחריותו של משתמש הקצה להעריך את הדיוק, הנכונות, המהימנות, השלמות ו/או השימושיות של כל תוכן צד שלישי הקיים באתר.
 • ייתכן והאתר יכיל קישורים לאתר אינטרנט של צדדים שלישיים. קישורים אלו ניתנים לנוחות משתמש הקצה בלבד ואינם מעידים על מתן חסות של הארגון לתכנים הנמצאים באתרי אינטרנט אלו. הארגון אינו אחראי לכל מצג ו/או תוכן, של אותם אתרי אינטרנט אליהם קיים קישור באתר.

 

משלוח הודעות על ידי הארגון ו/או מי מטעמו למשמשי הקצה

 • הארגון מעוניין לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני על מנת לעדכן אותך בקורה בארגון מעת לעת, וזאת לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת לארגון עת פתיחת החשבון באתר. הנך מאשר בזאת לארגון ו/או למי מטעמו לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני כאמור.
 • באם הנך חפץ להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני כאמור, הנך מוזמן לפנות לארגון בכתובת הדואר האלקטרוני [email protected]    ולבקש להסיר את שמך מרשימת התפוצה.
 • כמו כן, באישורך את תנאי שימוש אלה הנך מביע הסכמתך לכך שהארגון ו/או מי מטעמו יהיה רשאית לפנות אליך מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסום קמפיינים ומיזמים של הארגון באמצעות הדואר האלקטרוני כאמור לעיל.

 

קניין רוחני, זכויות יוצרים וסימני מסחר

 • האתר על כל מרכיביו הינו הקניין הבלעדי של הארגון או שנעשה בו שימוש תחת הרשאה מפורשת מבעל הזכויות. כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום, יצירת קישור או שינוי בדרך אחרת של האתר מבלי הסכמה מוקדמת מפורשת בכתב מהארגון, אסורה בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להשית על משתמש הקצה עונשים ו/או קנסות פליליים ו/או אזרחיים והוא יהיה האחראי הבלעדי להפרות כאמור.
 • האתר מכיל חומר המוגן על פי דיני זכויות יוצרים, סימני מסחר ומידע קנייני אחר, לרבות טקסט, תוכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, מוזיקה צלילים ועוד. למשתמש הקצה אסור לשנות, לפרסם, לשדר ו/או להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור עבודות נגזרות או לנצל את התוכן באתר בכל אופן אחר, בשלמותו או בחלקו. אלא אם נקבע אחרת במפורש על פי חוק, כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום או ניצול מסחרי של חומר מהאתר, ללא אישור מפורש מהארגון או מבעל הזכויות בו, הינו אסור. משתמש הקצה מכיר בכך שהוא אינו רוכש כל זכות מכל סוג באמצעות הורדה מהאתר ו/או הורדה מהודעות שקיבל מהארגון של החומר המוגן מהאתר. כל סימני המסחר של הארגון המופיעים באתר הינם בבעלות בלעדית ומלאה של הארגון.
 • משתמש הקצה לא יעלה לאתר(upload) יפרסם או יציג ו/או יעמיד קישור בדרך כלשהי באתר, חומר המוגן בזכויות יוצרים ו/או סימני מסחר ו/או זכויות קנייניות אחרות מבלי הרשאה מפורשת של בעלי הזכויות. משתמש הקצה יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק הנובע מהפרה של זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קנייניות אחרות וכל נזק אחר הקשור לכך לרבות נזק פוטנציאל ו/או עתידי.
 • על ידי הצגת חומר בפומבי באתר, משתמש הקצה מצהיר שהבעלים של חומר זה נתן לארגון זכות ורישיון בלתי הדיר, לא בלעדי, לא מוגבל בזמן וללא תמורה, לעשות שימוש, לשכפל, להעתיק, לשנות, להתאים, לפרסם, לתרגם ולהפיץ את החומר האמור (כולו או חלקו) בכל העולם וכן לשלב חומר זה ביצירות אחרות בכל אופן, בכל מדיה ובכל טכנולוגיה הידועות כיום או שיהיו בעתיד, באופן המקסימלי הניתן לגבי כל זכות יוצרים הקיימת בחומר האמור.
 • משתמש הקצה מתיר גם לכל משתמש קצה אחר לגשת, לצפות, לאחסן, לשכפל ולהעתיק את החומר לשימוש האישי של אותו משתמש הקצה. משתמש הקצה מעניק לארגון את הזכות לערוך, לשכפל, להעתיק, לפרסם ולהפיץ כל חומר שנעשה זמין באתר על ידו. אין באמור בסעיף זה בכדי לפגוע בקניין הרוחני של היזמים.
 • על אף האמור לעיל, מרגע והעלה משתמש קצה חומר אל אתר הארגון ומתנהל בו פרויקט פעיל, הוא אינו מורשה להעביר חומרים אלו לידי אתרים אחרים העוסקים בגיוס המונים. איסור חשיפת חומר לאתרי גיוס מקהל אחרים חל גם על כל התקשרות שנעשתה בין משתמש הקצה אל הארגון או כל מי מטעמו לרבות עצות, שיטות, וסודות מסחריים של הארגון הנוגעים לגיוס המונים.

 

הענקת רישיון

 • על ידי כל פרסום אשר משתמש הקצה מבצע באתר או באמצעותו, יהא משתמש הקצה, כמי שנתן לתנועה רישיון בלתי הדיר, לא בלעדי, לא מוגבל בזמן וללא תמורה, לעשות שימוש, לשכפל, להעתיק, לשנות, לפרסם, לערוך, לתרגם, להפיץ, לבצע ולהציג את הפרסום לבד או יחד עם יצירות אחרות בכל צורה, מדיה או טכנולוגיה הידועות כיום או שיהיו בעתיד, ללא מגבלות טריטוריה או זמן וכן לתת רישיונות משנה לגבי זכויות אלו.

 

שיפוי ושחרור

 • משתמש הקצה מסכים בזאת לשפות ולפצות את הארגון ומי מטעמו בעקבות כל תביעה ו/או דרישה, לרבות אך לא רק בגין הוצאות ושכר טרחת עורכי דין, הנובעים או הקשורים לפעילותו שלא על פי תנאי שימוש אלה ו/או שלא כדין.
 • משתמש הקצה הנו האחראי הבלעדי לכל אינטראקציה עם משתמשים אחרים באתר.